Privacyverklaring


PRIVACY VERKLARING

Museum Rijswijk werkt met persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving raakt ook Museum Rijswijk. Welke gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens binnen het museum? 

Privacy verklaring en privacybeleid

In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over het gebruik van persoonsgegevens door Museum Rijswijk.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, of e-mailadres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleidt  kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan.

Van wie heeft Museum Rijswijk persoonsgegevens?

Museum Rijswijk heeft persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Vrienden van het museum
  • Relaties van het museum
  • Schenkers en bruikleengevers

Wie is verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van mijn persoonsgegevens?

Binnen Museum Rijswijk ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer van persoonsgegevens uitsluitend bij de secretariaatsmedewerker; het gebruik van de persoonsgegevens geschiedt op aanwijzing van de directie.  

Waarvoor werkt Museum Rijswijk met persoonsgegevens?

Met behulp van persoonsgegevens kan het museum communiceren met al diegenen die blijk hebben gegeven van belangstelling voor het museum. Als u eenmaal vriend of relatie van Museum Rijswijk bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden, te informeren over tentoonstelling en activiteiten en andere wetenswaardigheden door middel van het versturen van uitnodigingen, flyers en nieuwsbrieven.

Wilt u niet (langer) door het museum benaderd worden dan kun u dit aangeven door bijvoorbeeld onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Werkt Museum Rijswijk ook met bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Museum Rijswijk werkt niet met bijzondere persoonsgegevens, vraagt daar niet om en slaat ze ook niet op.

Museum Rijswijk controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat Museum Rijswijk om met mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vergaard.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Binnen Museum Rijswijk zijn de persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk voor die medewerkers die daar uit hoofde van hun functie toegang toe moeten hebben.

Uitwisseling van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor ze zijn opgeslagen. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere, externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Museum Rijswijk gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Museum Rijswijk kun u terecht bij het secretariaat van het museum.

OPT-OUT

In iedere e-mail die u van het museum ontvangt, is het mogelijk om door middel van een OPT-OUT u af te melden voor het ontvangen van berichten. Indien je geen prijs stelt op informatie over het museum of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kun u dit aan ons doorgeven. Wij zullen in dat geval snel en adequaat op uw verzoek reageren.

Wijzigingen privacybeleid

Museum Rijswijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. U kunt dit beleid raadplegen via www.museumrijswijk.nl.

Disclaimer

De inhoud van www.museumrijswijk.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Museum Rijswijk tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Museum Rijswijk expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cookies

Museum Rijswijk is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over coockiegebruik. Museum Rijswijk maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.