Nieuws


Open Call Textiel Biƫnnale 2021

29 juli 2020


OPEN CALL
Deadline 1 oktober 2020
Textiel Biënnale 2021. Food for Thought

De Textiel Biënnale 2021 (26 juni – 14 november) is een internationale tentoonstelling van hedendaagse beeldende kunst waarin textiel als materiaal de hoofdrol speelt. Wij nodigen kunstenaars uit die werken met textiel als hoofdmateriaal en geëngageerd zijn met het thema voedsel om voor 1 oktober 2020 een e-mail te sturen aan Diana Wind, curator van de Textiel Biënnale: dianawind@museumrijswijk.nl. Stuur een motivatie en beschrijving van je werk en maximaal 10 lage resolutie beelden (alleen jpg of pdf) mee als bijlage. Voor 1 november 2020 ontvangt je bericht of je wordt uitgenodigd deel te nemen aan de Textiel Biënnale 2021.

Museum Rijswijk organiseert de Textiel Biënnale al sinds 1995. Van circa 25 kunstenaars wordt werk getoond. Niet eerder had de Textiel Biënnale een geëngageerd thema zoals nu Voedsel. In de afgelopen 25 jaar lag de nadruk op ambachtelijkheid en techniek die kunstenaars toepasten om bijzondere kunstwerken van textiel te maken. We leven nu in een heftige tijd en dat heeft ons ertoe gebracht een inhoudelijke dimensie en maatschappelijke betrokkenheid van kunstenaars aan de Textiel Biënnale toe te voegen.
Kunstenaars staan midden in de samenleving en weten als geen ander te verbeelden wat er zich in de maatschappij afspeelt. Museum Rijswijk geeft hen een platform waardoor er een verbinding kan ontstaan tussen de kunstwerken en de bezoekers, die kennis kunnen nemen van de vele invalshoeken en visies op Voedsel, het thema dat voor iedereen juist nu van zo groot belang is.

De Textiel Biënnale 2021 heeft als titel Food for Thought. Als de huidige problematiek op het gebied van voedselproductie en –consumptie een belangrijk thema in je werk is of wanneer je je uitgedaagd voelt om op basis van het thema nieuw werk te maken, reageer dan vooral op deze Open Call. Het thema Voedsel tot Nadenken kent vele invalshoeken. Hieronder beschrijven we er enkele van.

Vele millennia geleden is de mens begonnen als jager en verzamelaar van voedsel. Het stillen van de honger is altijd het hoofddoel van de mens. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft op zijn laagst in de geschiedenis van de mensheid. Er is zelfs een keerpunt bereikt waarbij er meer mensen overgewicht hebben dan ondervoed zijn.

Sinds het Rapport van Rome uit 1969 staat de wijze waarop de mens gebruik maakt van de natuurlijke bronnen ter discussie. Overproductie, overconsumptie, wegwerpeconomie, gebruik van pesticiden en artificiële modificatie van gewassen hebben geleid tot verlies van biodiversiteit en klimaatverandering. De voorspelling is dat er in 2050 tien miljard mensen op de wereld zijn. De vraag die steeds vaker klinkt is: hoe gaan we alle mensen voeden en behouden we tegelijkertijd de balans met onze mooie natuur?
Er wordt geëxperimenteerd met en gefocust op het tegengaan van het weggooien van voedsel.

Gebleken is dat eten niet alleen wordt genuttigd om het lichaam te voeden. Aan voedsel zit ook een sociaal component. Gezamenlijk eten is een moment van contact, van verbinding, voor velen het belangrijkste moment van de dag. Door de hedendaagse snelle leefstijl en de toename van eenpersoons huishoudens dreigt dit belangrijke moment in verschillende culturen verloren te gaan. Eten voor de buis en liever astronautenvoer dan zelf koken, zijn bedreigingen voor de sociale binding.

Aan eten zit ook een emotionele kant. Als kind ervaren mensen dat al vroeg. Iedereen kent het snoepje dat je krijgt als troost wanneer je je knie hebt geschaafd of als straf zonder eten naar bed als je ondeugend bent geweest. De combinatie eten – troost – straf leidt in een maatschappij van overvloed tot eetstoornissen met als uitersten boulimie en anorexia. Ook gaan deze eetstoornissen over extreme behoefte aan controle over je eigen leven en lichaam.

Het thema Food for Thought nodigt ook uit om met eigen invalshoeken te komen en een persoonlijke visie op dit onderwerp voor het voetlicht te brengen.

Ga ook ter inspiratie en voor achtergrond informatie naar de website van the Dutch Institute of Food & Design (theDIFD.nl). Op YouTube staan over dit thema vele relevante filmpjes.

De volgende films raden wij aan:

 

OPEN CALL
DEADLINE 1 OCTOBER 2020
TEXTILE BIENNIAL 2021. FOOD FOR THOUGHT

The Textile Biennial 2021 (June 26 - November 14) is an international exhibition of contemporary visual art in which textiles play the leading role. We invite artists, who work with textiles as their main material and are committed to the theme of food, to send an e-mail to Diana Wind, curator of the Textile Biennial, before October 1st, 2020: dianawind@museumrijswijk.nl. Please send a motivation and description of your work and a maximum of 10 low-resolution images (only jpg or pdf) as an attachment. Before November 1st, 2020 you will receive a reply whether you are invited to participate in the Textile Biennial 2021.

Museum Rijswijk has been organizing the Textile Biennial since 1995. Work by approximately 25 artists is shown. Never before has the Textile Biennale had a committed theme like Food. In the past 25 years, the emphasis had been on the craftsmanship and technique used by artists to create special works of art from textile. We are now living in turbulent times and that has led us to include a substantive dimension and the social involvement of artists to the Textile Biennial. Artists are at the heart of society and know like no other how to depict what is going on. Museum Rijswijk gives them a platform through which a connection can be created between the artworks and the visitors, who can learn about the many perspectives and visions on Food, the theme that is such great importance to everyone now.

The Textile Biennial 2021 is titled Food for Thought. If the current problems in the field of food production and consumption are an important theme in your work or if you feel invited to create new work based on the theme, then please respond to this Open Call. Food for Thought has many perspectives. We describe some of them below.

Many millennia ago man started as hunters and collectors of food. Satisfying hunger has always been the main goal of man. Since World War II, the number of people living below the poverty line is at its lowest in human history. In fact, a turning point has been reached where more people are overweight than malnourished.

Since the 1969 Rome Report, man's use of natural resources has been debated. Overproduction, overconsumption, waste economy, use of pesticides and artificial crop modification have resulted in loss of biodiversity and climate change. The forecast is that there will be 9.8 billion people in the world in 2050. The question that increasingly sounds is: how are we going to feed all people and at the same time keep the balance with our beautiful nature? Also, scientists are experimenting with and focusing on countering food waste.

Food is not only consumed to feed the body. There is also a social component to it. Eating together is a moment of contact, of connection. For many the most important moment of the day. Due to the contemporary fast lifestyle and the increase in one-person households, this important moment is in danger of being lost in different cultures. Eating in front of your screen and preferring to eat astronaut food over cooking are threats to social bonding.

There is also an emotional side to food. People experience this early on as a child. Everyone knows about the treat you got as a consolation when you scraped your knee or when as a punishment you had to go to bed without dinner if you were naughty. In a society of abundance, the combination of food - comfort - punishment leads to eating disorders with the extremes of bulimia and anorexia. These eating disorders are also about extreme need for control over your own life and body.

We also invite you to come up with your own perspective on the theme Food and to put a personal vision on this topic in the spotlight.

For inspiration and background information, visit the website of The Dutch Institute of Food & Design (theDIFD.nl). There are many relevant videos on YouTube about this theme.

We recommend the following footage:

 Meer nieuws

Lockdown: musea tijdelijk gesloten

15 december 2020

My Secret Garden

9 december 2020

Afsluiting project Thuis

27 november 2020

Marianne Lammersen Winnaar Publieksprijs

15 november 2020

Rijswijk Talent Award Finaleweekend

1 november 2020